Szukaj

REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin szkoleń (wersja 1.0) z dnia 27.05.2020

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług szkoleniowych

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne świadczenia Usług szkoleniowych przez Organizatora oraz warunki współpracy w ww. zakresie. Poprzez złożenie Zgłoszenia lub zawarcie Umowy w innym trybie zgodnie z postanowieniami OWU Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z OWU oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umownych występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:
1. OWU – niniejsze ogólne warunki umowne świadczenia Usług szkoleniowych;
2. Organizator – Projekt Masaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 14a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000650908, posiadająca NIP 5213751945, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej sklep@projektmasaz.pl oraz nr tel. 690 310 515. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany OWU. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.sklep.projektmasaz.pl poprzez zamieszczenie stosownego wpisu;
3. Współorganizator– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współorganizująca Szkolenie Współorganizowane razem z Organizatorem;
4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu;
5. Uczestnik– skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
6. Szkolenie – usługa szkoleniowa będąca Szkoleniem Własnym lub Szkoleniem Współorganizowanym;
7. Szkolenie Własne – szkolenie organizowane wyłącznie przez Organizatora;
8. Szkolenie Współorganizowane – szkolenie organizowane przez Organizatora przy współudziale Współorganizatora;
9. Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia Własnego lub Szkolenia Współorganizowanego zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;
10. Umowa – zespół oświadczeń woli składanych przez Strony w formie wskazanej w OWU, których przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleniowej. O ile Strony nie postanowią inaczej prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejsze OWU.
11. Serwis – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem www.sklep.projektmasaz.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące Szkoleń;
12. Zgłoszenie –złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu;
13. Formularz Zgłoszenia – formularz zamieszczony na stronie Serwisu, który Zamawiający uzupełnia o wymagane dane i przesyła Organizatorowi w celu zgłoszenia udziału Zamawiającego lub Uczestnika w Szkoleniu;
14. Potwierdzenie Udziału – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Organizatora do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej stanowiąca potwierdzenie zawarcia Umowy;
15. Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem umowę o świadczenie Usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
16. Strony – łącznie Organizator i Zamawiający;
17. Strona – Organizator lub Zamawiający;
18. UPK– ustawa o prawach konsumenta;
19. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
20. Dzień – dzień kalendarzowy;
21. RODO- Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. O ile Strony nie postanowią inaczej Umowa zawarta jest na podstawie OWU. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy na innej podstawie, której postanowienia będą obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami OWU, w zakresie objętym taką kolizją, stosuje się postanowienia umowne. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia OWU.
2. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
a. poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia potwierdzonego Potwierdzeniem Udziału,
b. poprzez złożenie Organizatorowi oferty, w szczególności w formie zamówienia i przyjęcie jej przez Organizatora z pominięciem Formularza Zgłoszenia zamieszczonego na stronach Serwisu, lub
c. w wyniku podpisania przez Strony osobnego dokumentu lub dokumentów precyzującego/precyzujących prawa i obowiązki Stron.
3. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
a. w zakresie nieuregulowanym OWU stosuje się przepisy UPK;
b. przed zawarciem Umowy Organizator dostarczy Konsumentowi OWU, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
4. W razie wątpliwości domniemuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w jego imieniu takiej czynności, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Zamawiającego i/lub posługuje się pieczęcią firmową Zamawiającego, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Zamawiający Organizator podejmie wszelkie kroki prawne wobec tej osoby.
5. Zamawiający zobowiązany jest przekazać niniejsze OWU wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Uczestnika o tych postanowieniach OWU, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

§ 3 Podstawowe informacje dotyczące Szkoleń

1. Organizator oświadcza, że podejmuje starania by:
a. Szkolenie prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Szkolenia;
b. materiały szkoleniowe i dydaktyczne były kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych;
c. Szkolenia odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
d. świadczenia pomocnicze realizowane w trakcie Szkolenia i przewidziane w programie Szkolenia, takie jak np. zapewnienie wyżywienia, napoi, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia odpowiadały powszechnie przyjętym w tym zakresie standardom.
2. Zamawiający oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia ceny w okolicznościach, kiedy warunki, o których mowa w lit. c i d powyżej w ocenie Zamawiającego lub Uczestnika nie będą spełniały ich oczekiwań.
3. Szkolenia realizowane są według opisu zamieszczonego na stronie Serwisu.

§ 4 Zawarcie Umowy poprzez złożenie Zgłoszenia

1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego Zgłoszenia, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
a. prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 OWU);
b. dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
2. Złożenie prawidłowego Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych OWU oraz postanowień Umowy.
3. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 6 OWU Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału.
4. Przesłanie Potwierdzenia Udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
7. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych Szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na Szkolenie lub niewpłacanie opłaty rekrutacyjnej oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zgłoszenia.

§ 5 Odwołanie Szkolenia, zmiana organizacji Szkolenia, zasady wypowiadania Umowy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia z dowolnej przyczyny nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem Szkolenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów związanych ze Szkoleniem w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia w zakresie:
a. miejsca Szkolenia (zmiana w obrębie tego samego miasta)
b. godziny rozpoczęcia lub zakończenia Szkolenia,
c. prowadzącego Szkolenie (zmiana na prowadzącego o równych lub wyższych kwalifikacjach).
Dokonanie ww. zmian nie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy czy do zgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń lub odmowy zapłaty całości albo części wynagrodzenia.
3. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Zamawiającego, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Zamawiającemu w inny sposób lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Zamawiającemu w inny sposób.
4. W razie odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wynagrodzenia w kwocie nominalnej, zapłaconego przez Zamawiającego Organizatorowi przed dniem odwołania Szkolenia.
5. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, choroba prowadzącego. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 4 powyżej.
6. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Zamawiający niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.
7. Zamawiający może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia.
8. O zachowaniu terminu z ust. 7 decyduje data wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu do Organizatora w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 1 pkt 2 OWU, przy czym jeżeli oświadczenie wpłynie do Organizatora w dzień inny niż dzień roboczy, za datę wpływu uważać się będzie pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.
9. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania opłaty rekrutacyjnej tytułem częściowego wyrównania szkody poniesionej przez Organizatora. Nadwyżka ponad ww. kwotę podlegać będzie zwrotowi na rzecz Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu.
10. Niestawienie się Uczestnika na Szkolenie, bez względu na okoliczności niestawienia się, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia należnego Organizatorowi.
11. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje jednak prawo do wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu zamiast pierwotnie zgłoszonego Uczestnika (Osoba na Zastępstwo). W przypadku wskazania Osoby na Zastępstwo Zamawiający zobowiązany jest podać dane Osoby na Zastępstwo, o których mowa w § 9 ust. 13 OWU z uwzględnieniem prawa Organizatora do weryfikacji kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia Osoby na Zastępstwo zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 OWU. W przypadku niepodania ww. danych lub podania danych niekompletnych Zamawiający może nie dopuścić Osoby na Zastępstwo do uczestnictwa Szkoleniu. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 10 powyżej. Zmiana Uczestnika wskazanego w Zgłoszeniu na Osobę na Zastępstwo wymaga powiadomienia Organizatora przez Zamawiającego dokonanego nie później niż na 2 dni robocze przed dniem Szkoleniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, w razie zawarcia Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego w § 1 pkt 2 OWU w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.

Pouczenie dla Konsumenta:

• bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy;
• do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
• Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej;
• prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 6 Uczestnicy

1. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia.
2. Uczestnik w trakcie Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu tego Szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Szkolenia (dźwięku lub obrazu), w tym wypowiedzi Uczestnika/Uczestników, jak również do wykonywania w trakcie Szkolenia fotografii, w tym zawierających utrwalone wizerunki Uczestnika/Uczestników, o czym powiadomi Uczestników ustnie bezpośrednio przed Szkoleniem. O ile Uczestnik nie wyrazi pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu Organizator uprawniony jest bez żadnych ograniczeń czasowych czy terytorialnych, do korzystania z ww. nagrań oraz fotografii dla celów archiwalnych, informacyjnych jak również dla celów związanych z prowadzoną za pomocą dowolnych mediów promocją i reklamą przedsiębiorstwa Organizatora. Z powyższych tytułów ani Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy zwrot kosztów lub nakładów.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia.
5. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że imię i nazwisko podane w Formularzu Zgłoszenia będzie widniało na przygotowanym przez Organizatora certyfikacie lub zaświadczeniu. Koszt przygotowania skorygowanego certyfikatu lub zaświadczenia w przypadku stwierdzenia błędów wynikających z winy Zamawiającego (w szczególności błędnie wpisanego w Formularzu Zgłoszenia imienia lub nazwiska) wynosi 50 zł brutto. Dodatkowy wydruk dyplomu zostanie wykonany w terminie do 90 dni od dnia zgłoszenia stosownego wniosku Organizatorowi.
7. W przypadku Szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Uczestnika. W przypadku niespełnienia wymaganych w danych okolicznościach wymogów przez Uczestnika Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. Zamawiający dokonując zgłoszenia na dane Szkolenie jednocześnie oświadcza, że Uczestnik jest podmiotem, któremu Szkolenie jest dedykowane (taka informacja każdorazowo znajduje się w opisie danego szkolenia np. „szkolenie przeznaczone dla: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, instruktorów fitness”).

§ 7 Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty

1. O ile nic innego nie wynika z Umowy Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie określonej przez Organizatora w Serwisie. Ceny podane przez Organizatora w Serwisie są cenami brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przygotowanie indywidulanych zaświadczeń lub certyfikatów.
3. O ile Organizator nie postanowi inaczej wynagrodzenie za Szkolenie powinno być uiszczone najpóźniej na 21 dni przed dniem Szkolenia. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora w przypadku Szkoleń Własnych albo Organizatora i Współorganizatora w przypadku Szkoleń Współorganizowanych.
4. W przypadku Umów zawieranych na mniej niż 21 dni przed dniem Szkolenia wynagrodzenie należne Organizatorowi albo Organizatorowi i Współorganizatorowi powinno zostać uregulowane zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora przy składaniu Zgłoszenia.
5. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora informację o sposobie i terminie płatności – z uwzględnieniem ewentualnej konieczności uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 600 zł brutto. W przypadku wybranych Szkoleń Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia.
6. Brak terminowej wpłaty opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 5 powyżej skutkować będzie automatycznym usunięciem Zgłoszenia Zamawiającego.
7. O ile Organizator nie postanowi inaczej, w przypadku braku terminowej wpłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia należnego za Szkolenie według informacji otrzymanych od Organizatora zgodnie z ust. 5 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej przez Zamawiającego opłaty rekrutacyjnej przy jednoczesnym niedopuszczeniu Uczestnika do Szkolenia.
8. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
9. Płatność na rzecz Organizatora może zostać dokonana przelewem na rachunek Organizatora prowadzony przez M Bank (96114020040000320276531860) lub za pośrednictwem Serwisu,
10. Płatność na rzecz Współorganizatora Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora w odpowiedzi na przesłane Zgłoszenie.

§ 8 Prawa autorskie

1. Przekazywane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Zamawiającego. Zamawiający niebędący Konsumentem jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa.
3. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Ilekroć w OWU jest mowa o ochronie danych osobowych rozumieć przez nią należy ochronę przewidzianą przepisami RODO.
2. Użyte w OWU terminy „dane osobowe”, „przetwarzanie” „Administrator”, „Podmiot Przetwarzający”, „odbiorca”, mają znaczenie nadane im w RODO
3. W zakresie świadczenia usług Organizator będzie przetwarzać dane osobowe.
4. Organizator pełni funkcję Administratora.
5. Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Organizatora (cele i zakres przetwarzania określają OWU).
6. W przypadku, gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w OWU w celu umożliwienia realizacji Usługi szkoleniowej.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczenia Usługi szkoleniowej.
8. Zamawiający oraz Uczestnik posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9. Odbiorcą danych osobowych będzie Organizator oraz Podmioty Przetwarzające współpracujące z Organizatorem w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi szkoleniowej.
10. Odbiorcą danych osobowych mogą być także organy państwa upoważnione do uzyskania stosownych informacji na podstawie przepisów szczególnych.
11. Zamawiający akceptuje kategorie odbiorców, którym zostaną udostępnione dane osobowe.
12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
13. Dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku wybranych Szkoleń Organizator może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o podanie także innych danych Uczestników takich np. jak PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe.
14. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
i. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w OWU;
ii. przed podaniem Organizatorowi danych osobowych:
- poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
- podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z OWU,
- podał informację o źródle danych,
- poinformował o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
15. Administrator zachowa w tajemnicy dane osobowe, które przetwarza oraz zapewni by każda osoba działająca z upoważnienia Administratora zapewniła poufność danych osobowych, chyba że jest ona zobowiązana do ich ujawnienia w świetle przepisów prawa lub regulacji dotyczących wykonywania zawodu.

§ 10 Reklamacje

1. Zamawiający, który zawarł ze Organizatorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
3. Reklamacje należy składać w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
4. Reklamacje należy zgłaszać w formie oświadczenie przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego w § 1 pkt 2 OWU.
5. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
b. przedmiot reklamacji (nazwa Szkolenia, termin i miejsce jego realizacji itp.),
c. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
d. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora;
e. wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
f. podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli będzie bezzasadna.

Szkolenia Online i platforma Neuro Klub


8. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu, a tym samym traci on prawo na odstąpienie od umowy.
9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
12. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Organizatora przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Organizator zastrzega możliwość zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków umownych w trakcie trwania Umowy.
4. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
5. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
6. Wszelkie spory związane z Usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Organizatora będą rozstrzygane w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne, a w przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku doznania przez Uczestnika uszczerbku na zdrowiu w trakcie Szkolenia, chyba że będzie to wynikiem umyślnego działania Organizatora lub rażącego niedbalstwa.
8. OWU wchodzą w życie z dniem 18 Maja 2020 r. i mają zastosowanie do Umów zawieranych od tego dnia.

---

Regulamin platformy Neuro Klub

Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin platformy Neuro Klub, w którym zawarte zostały informacje m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do platformy, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.
Platforma należy do Projekt Masaż sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-485), ul. Kleszczowa 14a. Projekt Masaż sp. z o. o.
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 5213751945.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail projektmasaz@projektmasaz.pl
Pozdrawiamy,
zespół Projekt Masaż

§1 Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem wpisać adres ,
4. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem www.neuroklub.pl,
Sprzedawca

Projekt Masaż sp. z o. o.
ul. Kleszczowa 14a
02-485 Warszawa
Nip: 5213751945

§2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, materiały wizualne, pliki do druku.
2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest ograniczona czasowo. Zakup dostępu będzie możliwy wyłącznie od 28 maja 2020 r. od godziny 8.00, do 4 czerwca 2020 r. do godziny 23:59. Po upływie tego okresu, Sprzedawca planuje ponownie udostępnić możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jesienią 2020 roku. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego w Platformie.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.
3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.
5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
6. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

§4 Pakiety

1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów:
1. pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres jednego miesiąca,
2. pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres trzech miesięcy,
3. pakiet nr 3 zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy.
2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu przed otwarciem klubu tj. 15.06.2020, oraz po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrybcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres miesiąca, trzech miesięcy lub sześciu miesięcy.

§5 Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem www.sklep.projektmasaz.pl. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.
3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§6 Korzystanie z Platformy

1. Dostęp do zawartości platformy zostanie przyznany przed dniem otwarcia klubu tj. 15.06.2020, oraz po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu, a tym samym traci on prawo na odstąpienie od umowy.
3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§8 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.
3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Platformą oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.
5. Zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem adres polityki prywatnosci

§9 Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§10 Reklamacje i dochodzenie roszczeń

1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail projekmasaz@projektmasaz.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 21 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2020.
6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów